Nasza Fundacja została założona w roku 2017 w celu prowadzenia Centrum Edukacyjnego. 

W marcu 2021 roku kupiła dom w Bolkowie, który dotychczas był wynajęty. Teraz zbieramy na remont. Zbierajcie z nami!

 

Wpis do KRS:

http://www.krs-online.com.pl/goldtau-fundacja-zlota-rosa-krs-8485054.html

 

Konto Fundacji:

GOLDTAU.Fundacja Złota Rosa. ul. Tadeuza Kościuszki 11, 59-420 Bolków.

PL 42 8647 1059 0420 6666 2000 0001 

 

BIC POLUPLPRXXX

 

STATUT

GOLDTAU.Fundacja Złota Rosa

 

 

ROZDZIAŁ 1

 

Postanowienia ogólne

 

§ 1

Fundacja GOLDTAU.Fundacja Złota Rosa, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez:

1.      Ulrike Maria Zuchantke 

2.      Detlev Werner Horst Zuchantke

3.      Ralf Roessner 

zwanych dalej Fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym w dniu 13.01.2017r. w Kancelarii Notarialnej w Wałbrzychu przed Notariuszem Magdalena Kółkowska, repertorium A nr 159/2017 działa w oparciu o ustawę z dnia 06 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. Nr 21, poz. 97) oraz w oparciu o niniejszy statut.

 

§ 2

1.    Fundacja działa pod nazwa pod nazwą GOLDTAU. Fundacja Złota Rosa.

2.    Siedzibą Fundacji jest Bolków.

 

§ 3

Fundacja prowadzi działalność na terenie całego kraju i za granicą, a ośrodki będące w dyspozycji Fundacji przeznaczone są na cele statutowe określone w paragrafie 7 statutu na przedsięwzięcia i dla instytucji zlokalizowanych na terenie Polski.

 

§ 4

Fundacja została ustanowiona na czas nieokreślony.

 

§ 5

Fundacja posiada osobowość prawną.

                                                                                      

§ 6

Fundacja używa pieczęci, której wzór graficzny i treść określone zostaną przez Zarząd Fundacji.

 

             


 

ROZDZIAŁ 2

 

Cele i zasady działania fundacji

 

§ 7

Celem fundacji jest:

1.      Rozpowszechnianie i udostępnianie teoretycznej i praktycznej wiedzy o roślinach leczniczych, o naturalnych środkach uzdrowienia oraz o szczególnym znaczeniu pszczół dla przyrody i dla człowieka.

2.      Propagowanie zdrowego stylu życia.

3.      Działania na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

4.      Promocja idei życia w równowadze z naturą.

  1. Działalność w zakresie nauki, edukacji, oświaty, wychowania, kultury i sztuki.

6.      Wprowadzenie do polskiej rzeczywistości realizowanego w krajach zachodnich standardu nauczania w tym w obszarze tzw. wolnej szkoły.

7.      Wniesienie aktywnego wkładu do zrozumienia narodów, szczególnie relacji niemiecko-polskich.

8.      Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, w szczególności polskim i nimieckim.

9.      Działalność charytatywna.

10.  Promocja i organizacja wolontariatu.

11.  Wspieranie działań i współpraca na zasadach partnerskich z organizacjami o celach statutowych zbieżnych lub tożsamych z celami Fundacji.

 

 

§ 8

Dla osiągnięcia celów określonych w art. 7 Fundacja może między innymi podejmować następujące działania:

1.      Wspieranie procesu integracji europejskiej i współpracy ponadnarodowej poprzez działalność edukacyjną, kulturalną, informacyjną, doradztwo, promocję integracji europejskiej i współpracy ponadnarodowej.

2.      Organizowanie i finansowanie imprez charytatywnych dla realizacji celów Fundacji.

3.      Aktywny  udział w krajowych i międzynarodowych zjazdach i konferencjach o tematyce zbieżnej z celami Fundacji.

4.      Członkostwo w organizacjach zrzeszających fundacje, o celach zbieżnych lub tożsamych z celami Fundacji.

5.      Promowanie i organizowanie warsztatów ekologicznych poprzez naukę o ziołach, pszczołach, tworzenie naturalnej apteki domowej, organizację zielonych szkół.

6.      Organizowanie konferencji, seminariów, szkoleń, konkursów, festiwali, warsztatów, uroczystości artystycznych, różnych form edukacji (w tym nauczania domowego), dyskusji, prezentacji, ekspozycji, spotkań i obozów edukacyjnych dla realizacji celów Fundacji.

7.      Organizowanie, współorganizowanie, finansowanie i dofinansowanie kursów, szkoleń, warsztatów, staży, praktyk i udziału w konferencjach dla dzieci, młodzieży i dorosłych, również w formie internetowej (e-learningu).

8.      Tworzenie oraz prowadzenie szkół, przedszkoli, oraz innych form wychowania przedszkolnego a także ośrodków i innych zorganizowanych form aktywności realizujących lub wspierających cele Fundacji.

9.      Promowanie, inicjowanie, organizowanie i wspieranie przedsięwzięć i projektów w zakresie celów Fundacji.

10.  Prowadzenie i wspieranie badań naukowych, zbieranie informacji i ich przetwarzanie, a także tworzenie opracowań i ich propagowanie.

11.  Prowadzenie akcji informacyjnych, badań, monitoringu i ewaluacji w zakresie określonym celami Fundacji.

12.  Podejmowanie inicjatyw i prowadzenie działań na rzecz zmian przepisów prawa w zakresie edukacji, w taki sposób, by prawo wspierało cele Fundacji, w szczególności by prawo wspierało tworzenie i rozwój wolnych i demokratycznych szkół i środowisk edukacyjnych.

13.  Świadczenie bezpośredniej i pośredniej pomocy finansowej, rzeczowej, organizacyjnej, merytorycznej oraz tworzenie warunków do uzyskania takiej pomocy w zakresie inicjatyw dzieci i młodzieży zmierzających do ich rozwoju intelektualnego, kulturalnego, arystycznego i zawodowego, w tym w szczególności dofinansowanie kursów, szkoleń i staży prowadzonych w kraju i za granicą.

14.  Finansowanie i dofinansowanie stypendiów dla dzieci i młodzieży.

15.  Zakup literatury, sprzętu, oprogramowania, licencji, utworów audio-wideo, usług i rozwiązań pomocnych w realizacji celów fundacji.

16.  Wydawanie książek, czasopism, broszur związanych z celami Fundacji.

17.  Tworzenie materiałów dydaktycznych.

18.  Organizowanie kolonii, wycieczek i zajęć szkoleniowych dla młodzieży i innych osób w ramach określonych celami Fundacji.

19.  Udzielanie nagród niepieniężnych oraz wyróżnianie osób i organizacji, których działania pomagają promować cele Fundacji.

20.  Organizowanie i zapewnianie pomocy finansowej i rzeczowej dla osób i instytucji w ramach określonych celami Fundacji.

21.  Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w dla realizacji celów Fundacji,

22.  Inne służące realizacji celów statutu.

 

 

§ 9

Fundacja prowadzi działalność zgodnie z podstawowymi interesami Rzeczypospolitej Polskiej, przestrzega obowiązujące przepisy prawne właściwe dla miejsca wykonywania  działalności.

 

§ 10

Działalność Fundacji prowadzona jest w oparciu o własne programy z uwzględnieniem potrzeb społecznych.

 

 

§ 11

Fundacja sporządza roczne sprawozdanie ze swojej działalności  ze szczegółowym uwzględnieniem wykorzystania środków  finansowych i innych zasobów majątkowych.

 

§ 12

Nadzór nad działalnością Fundacji sprawuje, co do zgodności jej działania 
z przepisami  i  postanowieniami niniejszego statutu, Minister Edukacji Narodowej.

 

 

Rozdział   3

 

Majątek Fundacji

 

§ 13

Majątek Fundacji stanowią środki w oparciu o które działa Fundacja.

Fundacja prowadzi swoją działalność w oparciu o:

1.      składniki majątkowe funduszu założycielskiego, określonego w akcie notarialnym ustanawiających fundację;

2.      darowizny, zapisy, spadki  od osób fizycznych i prawnych, krajowych i zagranicznych;

3.      dochody ze zbiórek i imprez publicznych;

4.      odsetek bankowych;

5.      inne przysporzenia majątkowe.

 

Rozdział 4

 

Organy Fundacji i ich członkowie

 

§ 14

1.      Organem Fundacji jest:

a)        Zarząd Fundacji zwany dalej Zarządem.

2.      Fundator może powołać Komisję Rewizyjną jako organ nadzoru i kontroli wewnętrznej.

 

§ 15

1.      Do zakresu kompetencji Zarządu należy:

a)        sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji;

b)        kierowanie bieżącą działalnością Fundacji;

c)         realizacja celów statutowych;

d)        sporządzanie oraz realizacja planów działalności Fundacji na rok przyszły oraz sprawozdań z działalności Fundacji;

e)        tworzenie i znoszenie jednostek organizacyjnych Fundacji, powoływanie i odwoływanie kierowników tych jednostek oraz nadawanie im regulaminów  organizacyjnych,

f)          podejmowanie działań w sprawach udziału Fundacji w spółkach oraz innych jednostkach organizacyjnych i organizacjach gospodarczych,

g)        ustalanie zasad wynagradzania pracowników Fundacji.

2.      Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku.

3.      Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym na co najmniej 3 dni przed planowanym spotkaniem.

4.      O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.

 

§ 16

1.       Członkom Zarządu Fundacji przysługuje wynagrodzenie oraz zwrot koniecznych  wydatków poczynionych przy wykonywaniu działalności na rzecz Fundacji na zasadach i wysokości określonych w uchwale Zarządu.

2.       Członkowie Zarządu Fundacji świadczący w sposób stały pracę na rzecz Fundacji, mogą być w niej zatrudnieni. Umowę w sprawie zatrudnienia Członka Zarządu podpisuje wyznaczony przez Zarząd pełnomocnik.

 

§ 17

1.       Zarząd  Fundacji składa się z od 1 do 5 członków, w tym:

        Prezes Zarządu,

        Wiceprezes Zarządu,

2.       Zarząd  powołany jest na czas nieoznaczony.

3.       Zarząd powołują Fundatorzy.

4.       W skład pierwszego Zarządu wchodzą Fundatorzy.

 

                                                                      § 18

Członkostwo w Zarządzie Fundacji  wygasa wskutek:

-        śmierci,

-        złożenia  rezygnacji,

-        popełnienia czynu karalnego orzeczonego prawomocnym wyrokiem Sądu

-        odwołania  przez Fundatorów.

 

                                                                       § 19

Zarząd Fundacji kieruje jej działalnością oraz reprezentuje Fundację na zewnątrz.

 

                                                                      § 20

Zarząd decyduje w sprawach Fundacji  w formie uchwał, podejmowanych zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy swych Członków. W razie równej liczby  głosów decyduje stanowisko zajęte przez Prezesa, w razie jego nieobecności przez  zastępującego go  członka Zarządu.

 

§ 21

Zasady działania Zarządu oraz podział czynności między jego członkami określa uchwalony przez Zarząd regulamin.

 

§ 22

Oświadczenie  woli w imieniu Fundacji składają:

-        Prezes Zarządu samodzielnie, lub

-        Wiceprezes  Zarządu samodzielnie.

 

§ 23

3.       Komisja Rewizyjna jest organem nadzoru i kontroli wewnętrznej, odrębnym od Zarządu.

4.       Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu Fundacji ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa czy podległości z tytułu zatrudnienia.

5.       Komisja Rewizyjna składa się z 2 do 5 członków.

6.       Komisja Rewizyjna powoływana jest na czas nieokreślony.

7.       Pierwszy skład Komisji Rewizyjnej jest powoływany przez Fundator. Kolejni członkowie Komisji Rewizyjnej są powoływani na czas nieokreślony w drodze uchwały członków Komisji Rewizyjnej, podjętej zwykłą większością głosów.

8.       Fundator może wejść w skład Komisji Rewizyjnej pod warunkiem rezygnacji z funkcji w Zarządzie Fundacji.

9.       Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego w drodze uchwały podjętej zwykłą większością głosów.

10.   Członkowie Komisji Rewizyjnej przestają pełnić swoje funkcje w rezultacie rezygnacji złożonej w formie pisemnej, śmierci, utraty praw obywatelskich lub skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej.

11.   Członkowie Komisji Rewizyjnej nie są wynagradzani z tytułu pełnienia swoich funkcji.

12.   Członkowie Komisji Rewizyjnej podejmują uchwały zwykłą większością głosów, przy czym w razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

13.   Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwołuje Przewodniczący w zależności od potrzeb, jednakże nie rzadziej niż jeden raz w roku.

 

§ 24

Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:

1.         kontrola i ocena działalności Zarządu,

2.         kontrola poczynań Zarządu w zakresie gospodarowania majątkiem Fundacji,

3.         kontrola zasadności i celowości dokonywanych przez Zarząd wydatków,

4.         badanie, ocena i zatwierdzanie rocznych sprawozdań merytorycznych i finansowych Zarządu Fundacji z uwzględnieniem zgodności sprawozdań z celami Fundacji, przepisami.

 

 

Rozdział  5

 

Sprawozdawczość, gospodarka finansowa i ewidencja księgowa

 

§ 25

1.      Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową działalności zgodnie  z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

2.      Zarząd Fundacji, w terminie do końca marca, sporządza roczne sprawozdanie z działalności w roku ubiegłym. W przypadku powołania przez Fundatora Komisji Rewizyjnej, Zarząd ma obowiązek przekazania Komisji Rewizyjnej rocznego sprawozdanie z działalności i składania wyjaśnień na wniosek Komisji Rewizyjnej w terminie 14 dni od daty otrzymania wniosku.

 

Rozdział  6

 

Zmiana celu lub statutu Fundacji połączenie z inną Fundacją

oraz likwidacja Fundacji

 

§ 26

Zmiana celu lub statutu Fundacji, połączenie z inną fundacją oraz likwidację Fundacji mogą nastąpić wyłącznie w oparciu o uchwałę podjętą przez Fundatorów.

 

§ 27

1.      Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustawiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

2.      O likwidacji Fundacji Zarząd Fundacji zawiadamia ministra właściwego do spraw kultury i dziedzictwa narodowego.

3.      W okresie likwidacji Fundacji Zarząd wyznacza likwidatora, wyposażając go w niezbędne uprawnienia i środki do zakończenia spraw Fundacji, rozdysponowania jej majątku i dokonania innych czynności związanych z postępowaniem likwidacyjnym.

4.      Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone na rzecz działających w RP organizacji o zbliżonych celach lub na cele charytatywne.

 

 

 

Tekst jednolity statutu po zmianach wynikających z uchwały nr 1 Fundatorów z dnia 13.01.2017

 

 

Erlebniswoche/ Tydzień BYĆ I CZUĆ