Formalien

 

Die rechtliche Grundlage für Homeschooling findet sich im Gesetz über das Recht, die Bildungspflicht ausserhalb der Schule zu erfüllen:

 

 

 

http://www.nauczaniedomowe.pl/nauczanie-domowe/akta-prawne-nauczania-domowego/ustawa-o-systemie-oswiaty/

 

 

 

 

Wenn man sich entschieden hat, erfolgt nur die  Anmeldung bei einer frei gewählten Schule

in Polen, die professionell eine Homeschooling-Abteilung betreibt. FERTIG!!!

 

 

Das Einholen einer Einschätzung der pädagogisch-psychologischen Beratungsstelle ist seit Neuestem nicht mehr erforderlich.

 

Man muss dann auch nicht zu uns oder einer anderen Freien Schule gehen. Man kann einfach sein Kind unter den Arm nehmen und am Meer sitzen, Hauptsache man erscheint zu den Prüfungen.

 

 

 

Der Vertrag, den wir mit den Eltern unserer Freien LebensSchule abschließen, sieht folgendermaßen aus:

 

 

 

UMOWA o udział w projekcie edukacyjnym „Wolna Szkoła dla Życia” (zwana dalej Umową)

 

 

 

Imię, nazwiska dziecka: …............................................... [wypełnia Fundacja]

 

 

 

zawarta w dniu ..............………………............. w Bolkowie pomiędzy:

 

GOLDTAU. Fundacja Złota Rosa z siedzibą w Bolkowie, KRS 0000666125, REGON 366683024, NIP 6951526472, reprezentowaną przez Ulrike Maria Zuchantke, prezesa Fundacji

 

a

 

Panią..............................................................., zamieszkałą w ................................ ,ul. ......................................., legitymującą się dowodem osobistym seria,nr ……................, PESEL .............................

 

oraz

 

Panem ..........................................................., zamieszkałym w

 

.............................., ul. ...................….....…........, legitymującym się dowodem osobistym seria,nr …........….........,PESEL .............................

 

 

 

zwanymi dalej Rodzicami/Opiekunami, którzy są przedstawicielami ustawowymi tj. rodzicami lub opiekunami prawnymi dziecka małoletniego:

 

.......................................................

 

urodzonej/ego dnia ............................ r. w ...............…..…............, PESEL ..................................,

 

zamieszkałej/ego w .........……........................, ul...............……........................., zwanej/ego dalej Dzieckiem.

 

 

 

Preambuła

 

 

 

Uczniowie i opiekunowie razem z rodzicami tworzą Wspólnotę Szkoły.W ramach pedagogicznej pracy Wolnej Szkoły dla Życia chodzi o rozwój młodego człowieka ku samoświadomości, odwagi, uważności i umiejętności zrealizowania swoich celów. Otwarta komunikacja oraz wzajemne zaufanie są podstawą.

 

 

 

PRZEDMIOT UMOWY

 

 1. Przedmiotem Umowy jest uczestnictwo Dziecka w projekcie Wolna Szkoła dla Życia, zwany dalej projektem. Na potrzeby projektu Fundacja udostępnia lokal w 59-420 Bolków, ul. Kościuszki 11, zwany dalej Placówką.

 2. Projekt realizowany jest w ramach nauki poza szkołą na podstawie art. 16 ustęp 8 i następne, Ustawy o Systemie Oświaty.

 3. Dla zapewnienia realizacji Projektu, Fundacja udostępnia:

  a. infrastrukturę składającą się lokali, terenów i wyposażenia, zwaną dalej

  Infrastrukturą;

  b. pracowników, współpracowników i wolontariuszy, zwanych dalej

  Personelem.

 

 

 

OKRES OBOWIĄZYWANIA

 

Umowa uczestnictwa zawarta jest na czas oznaczony, określony rokiem szkolnym, od dnia 1. września 2020 r. do dnia 30. czerwca 2021r.

 

 

 

SPRAWY ORGANIZACYJNE

 

 1. Uczestnicy mogą korzystać z opieki w ramach projektu od 1 września bieżącego roku kalendarzowego do końca roku szkolnego zgodnie z kalendarzem roku szkolnego ustalonym przez MEN w powszednie dni z możliwością przedłużenia godzin pobytu na indywidualnych zasadach.

 2. Rodzice zobowiązują się we własnym zakresie do przyprowadzenia dziecka do Placówki oraz odbierania dziecka po zakończeniu zajęć.

  - 1 -

 3. Odbiór dziecka przez osoby inne niż rodzice możliwy jest wyłącznie na

  podstawie pisemnego upoważnienia złożonego uprzednio osobiście przez rodzica w obecności członka Personelu.

 4. Samodzielne dojeżdżanie oraz opuszczenie Placówki przez dziecko odbywa się tylko na podstawie upoważnienia złożonego uprzednio osobiście przez rodzica w obecności członka Personelu.

 

 

 

FINANSOWANIE

 

 1. Rodzice zobowiązują się do finansowania projektu w formie składek miesięcznych. Składka przeznaczona jest w całości na pokrycie kosztów działań w ramach projektu. Zadeklarowane opłaty dotyczą 10 miesięcy bieżącego roku szkolnego.

 2. Istnieje możliwość wniesienia do budżetu projektu dodatkowych środków pochodzących z dotacji, darowizni innych źródeł, co nie jest jednoznaczne z wpływem na wysokość opłat ustalonych w niniejszym regulaminie.

 3. Wysokość składek wynosi ........................, płatne do 5-go dnia każdego miesiąca na rachunek bankowy Fundacji: 42 8647 1059 0420 6666 2000 0001.

 4. W przypadku choroby dziecka, która uniemożliwia uczestnictwo w zajęciach, składka miesięczna jednak nadal obowiązuje.

 

 

 

ROZWIĄZANIE UMOWY

 

 1. Niniejsza umowa może zostać rozwiązana za porozumieniem stron.

 2. Każda ze stron może rozwiązać umowę z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.

 3. Rodzic może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku niewywiązywania się przez Fundację z jej zobowiązań, o ile naruszenie to nie zostanie usunięte w terminie 14 dni od wezwania w formie pisemnej ze strony Rodzica.

 4. Fundacja może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, bez zachowania okresu wypowiedzenia, w przypadku uporczywego naruszania przez Dziecko praw i wolności innych osób lub uporczywego naruszania praw ustanowionych w placówce, a także w przypadku zachowań Dziecka stanowiących zagrożenie życia lub zdrowia swojego oraz innych członków społeczności projektu, szczególnie w przypadku spożywania alkoholu, napojów energetyzujących, papierosów lub narkotyków.

 5. W tym samym trybie Fundacja może rozwiązać umowę w przypadkach, gdy rodzice zataili informacje istotne dotyczące stanu zdrowia dziecka lub problemów w funkcjonowaniu w poprzednich placówkach lub zachowań aspołecznych.

 6. Fundacja może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku opóźnienia przez rodziców w zapłacie dwóch kolejnych rat składki, bez konieczności odrębnego wezwania do zapłaty.

 

 

 

CELE I ZADANIA FUNDACJI W RAMACH PROJEKTU

 

Zespół Wychowawców placówki zapewnia dzieciom i młodzieży:

 

 1. Zorganizowaną opiekę

 2. Wsparcie w nauce i samodzielnym rozwoju oraz odpowiednie warunki do nauki własnej i rekreacji.

 3. Reagowanie i wspieranie w pokonywaniu trudności.

 4. Współpracę i współdziałanie z rodzicami.

 5. Przygotowanie dziecka do egzaminów klasyfikujących w szkole „Masters Academy” we Lwówku Śląskim. Fundacja nie odpowiada za pozytywny przebieg egzaminów w innych szkołach, ponieważ każda szkoła posiada swój własny system egzaminowania.

 6. Ze względu na indywidualność każdego dziecka i w zgodzie z szkołą egzaminującą we Lwówku Śląskim świadectwa są wystawiane w formie opisowej (bez ocen!).

 

 

 

Do zadań Fundacji należy troska o:

 

 1. a) Bezpieczeństwo i zdrowie, troska o podstawowe poczucie bezpieczeństwa dziecka i

  współpraca z rodzicami

  b) organizowanie opieki zapewniającej bezpieczeństwo fizyczne podopiecznym

  c) troska o zdrowie osób przebywających w lokalu udostępnionym przez Fundację

 

 

 

- 2 -

 

d) stworzenie warunków do wyżywienia dzieci organizowanego przez rodziców

e) stworzenie warunków technicznie -organizacyjnych do bezpiecznej

aktywności ruchowej, adekwatnych do indywidualnych potrzeb uczestników

 1. Rozwój społeczny

  a) budowanie przestrzeni dla rozwijania umiejętności społecznych

  b) rozwijanie poczucia współodpowiedzialności za grupę poprzez różne formy

  współdecydowania oraz naturalnych konsekwencji indywidualnych decyzji;

  c) nauczanie kompetencji socjalnych, estetycznych i artystycznych,

  samodzielnego myślenia zamiast ślepego przyjmowania informacji, zadawania

  pytań i znalezienia rozwiązań, chęci odkrycia świata, odwagi i miłości

 2. Naukę

  a) akceptacja dla indywidualnego rytmu rozwojowego dziecka

  b) uważność i otwartość na odkrywanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań

  dziecka;

  c) wsparcie w tworzeniu warunków do samodzielnej nauki w ramach obowiązku

  szkolnego;

  d) przygotowanie dziecka do zdawania egzaminów klasyfikacyjnych

  przedmiotowych, w szczególności prezentacji o wybranym przez dziecka temacie z

  zakresu podstawy programowej z wiedzą ponadprogramową jako świadomym

  środkiem do rozwijania odwagi, ciekawości, pogłębiania, dochodzenia i odkrycia.

  Takie umiejętności nie są w pełni reprezentowane przez oceny.

 

 

 

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKA PROJEKTU

 

Uczestnik projektu ma prawo do:

 

 1. Udziału w zajęciach prowadzonych przez opiekunów i w zajęciach indywidualnych.

 2. Prawo do korzystania z wyposażenia placówki.

 3. Korzystania z pomocy opiekuna w nauce.

 4. Korzystania z możliwości samodzielnego zorganizowania posiłku.

 5. Uczestnik projektu przebywający w placówce zobowiązany jest do:

  a) Przestrzegania prawa polskiego.

  b) Przestrzegania regulaminu placówki, szczególnie zakazu używania telefonów

  komórkowych podczas pobytu na terenie Fundacji, z wyjątkiem niezbędnego

  kontaktu z rodzicami przez udostępnione telefony pracowników Fundacji.

  c) Obecności i punktualności.

  d) Wyrażania się z szacunkiem i kulturalnie.

  e) Aktywnego uczęszczania w lekcjach.

  f) Wstrzymania się od wszelkich napojów energetyzujących, alkoholu, papierosów,

  narkotyków.

  g) Trzymania się godzin snu, wiedząc, że dobry sen jest ważny dla skupienia

  się na lekcjach.

  h) Opuszczania terenu Szkoły tylko z opiekunem.

 

 

 

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI

 

 1. Rodzice wraz z dziećmi i opiekunami tworzą społeczność projektu.

 2. Ogromnie ważne jest zapewnienie dobrej i otwartej komunikacji.

 3. Rodzice deklarują udział w warsztatach i spotkaniach pogłębiających wiedzę dot. rozwoju dzieci oraz spraw wychowawczych, organizowanych przez Fundację. Harmonogram spotkań zostanie wspólnie ustalony z początkiem roku szkolnego. Jeśli rodzic nie będzie w stanie uczestniczyć, jest zobowiązany do kontaktu z personelem przed spotkaniem.

 

 

 

POSTANOWIENIA DODATKOWE

 

 1. Fundacja nie odpowiada za rzeczy wartościowe wniesione przez Dzieci na teren placówki, które uległy zniszczeniu, zagubieniu lub utracie w inny sposób.

 2. Fundacja nie odpowiada za szkody wyrządzone przez Dziecko innemu Dziecku, jeżeli szkody te nie są bezpośrednią konsekwencją zaniedbania ze strony Personelu.

 3. Rodzice zobowiązują się nie przyprowadzać do placówki chorego Dziecka.

 

 

 

 

 

- 3 -

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Strony deklarują gotowość rozwiązywania sporów powstałych na tle realizacji niniejszej umowy przede wszystkim w drodze porozumienia.

 2. Fundacja będzie prowadzić działania promujące Projekt dla zapewnienia jego działania. W tym celu, rodzice udzielają Fundacji nieodpłatnej zgody na utrwalanie (w formie zdjęć lub filmów) wizerunku dziecka (w tym razem z wizerunkami innych osób) w trakcie aktywności prowadzonych w ramach Projektu oraz rozpowszechniania go w materiałach Fundacji lub Projektu w tym na stronie internetowej Fundacji oraz w drukowanych materiałach informacyjnych lub

  reklamowych (TAK/NIE). W przypadku materiałów, które będą wykorzystywane w inny sposób Fundacja każdorazowo powiadomi o tym rodziców i zobowiązana jest do uzyskania na to zgody prawnych opiekunów dziecka.

 3. Wszelkie oświadczenia, zawiadomienia i ogłoszenia związane z realizacją niniejszej umowy dokonywane przez strony winny być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem ich bezskuteczności.

 4. Rodzice wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych swoich i dziecka, zawartych w kwestionariuszu zgłoszenia dziecka do Projektu, niezbędnych do realizacji niniejszej umowy.

 5. Rodzice zobowiązują się do niezwłocznego pisemnego poinformowania Fundacji o każdej zmianie w. w. danych. Rodzicom przysługuje wgląd do danych osobowych i prawo ich uaktualnienia i weryfikacji.

 6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

 7. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 8. W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów.

 9. Zmiana nazwy Projektu, adresów do doręczeń lub numeru rachunku bankowego nie stanowi zmiany umowy.

 10. W przypadku, gdyby którekolwiek z postanowień niniejszej umowy okazało się bezskuteczne lub nieważne, nie wpływa to na ważność całości niniejszej umowy. W takim wypadku strony zobowiązują się realizować niniejszą umowę zgodnie z jej charakterem i celem oraz uzgodnić i przyjąć w miejsce bezskutecznego/nieważnego postanowienia inne stosowne postanowienie, w pełni odzwierciedlające wolę stron.

 11. Rodzice potwierdzają, że zapoznali się z postanowieniami Umowy oraz je akceptują, co potwierdzają własnoręcznym podpisem na Umowie

 

 

Erlebniswoche/ Tydzień BYĆ I CZUĆ